De Mens

 

Een docent maatschappijleer op een middelbare school opperde: ‘De gemiddelde mens is van nature een lui zoogdier’. Welke eigenschappen hebben veel mensen, al of niet gevoed door genetische aanleg en leefomgeving, nog meer? Om er een paar te noemen: ijdelheid, eigengereidheid, hang naar macht, corruptie, egoïsme,  hebzucht,  zelfverrijking, zelfbevrediging.

Ons huidige wereldwijde economisch systeem is ontstaan door de 'Survival off the fittest', mede op basis van een aantal van bovengenoemde 'onhebbelijkheden'. Deze economie is hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik én misbruik van fossiele brandstoffen. 

Human Nature, de menselijke natuur, is meerduidig. Het gaat over de aard van de mens, maar ook over de natuur die het bezit is (geworden) van mensen. Inmiddels is het duidelijk dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijke activiteit. Als mensen het weer kunnen veranderen is  er geen plaats ter wereld is die niet is beïnvloed door de mens.

Sinds het begin van de industriële revolutie is de concentratie van broeikasgassen sterk toegenomen. Wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat dit het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van kolen, olie en gas, en het ontginnen van grote stukken bos. De wereldgemiddelde temperatuur gestegen met ongeveer 0,8 graad Celsius. In Nederland is dit 1,5 graad. Steeds opnieuw worden warmterecords gebroken. Zo behoorde 2010 wereldwijd tot de warmste drie jaren sinds het begin van de metingen in 1854.  

Klimaatverandering heeft een groot en meetbaar effect op de natuur, landbouw en de ecosystemen in de binnenlandse wateren en de oceanen. Deze veranderingen zullen economische kosten met zich meebrengen, maar bieden ook kansen.Het economische effect dat de klimaatverandering op ecosystemen heeft, zal daarom vooral afhangen van hoe de mens op deze uitdagingen reageert.

 

Klimaatverandering:

Wie past zich aan, de mens of de natuur?