Energiebelasting

 

De overheid wil mensen stimuleren om bewust om te gaan met energie. De consument betaalt daarvoor belasting over energie: de zogenaamde energiebelasting. Energiebelasting is een heffing over iedere kWh aan stroom of m³ aan gas die verbruikt wordt.

De energiebelasting werd in 1996 in Nederland ingevoerd. Het is een heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas, geregeld in de Wet belastingen op milieugrondslag. De energiebelasting is oorspronkelijk bedoeld als regulerende belasting met het doel het gebruik van fossiele energie terug te dringen ten gunste van groene energie. De totale lasten zijn 50/50 verdeeld over huishoudens en bedrijven, waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt. De energiebelasting wordt geïnd door het leverende energiebedrijf, dat deze belasting afdraagt aan de belastingdienst. De opbrengst van de belasting wordt gebruikt voor om de overgang naar duurzame energieproductie en – consumptie te bevorderen. Een van de maatregelen zijn stimulerende subsidies waaronder SDE en SDE+.

(zie: Grondslag voor energiebelasting deugt niet en werkt niet)

De techniek om lokaal te produceren was er nog niet of nauwelijks. Maar tijden veranderen. In vrijwel ieder dorp of wijk in onze gemeente wil de burger zelf aan de slag. De noodzaak om duurzame energie toe te passen wordt steeds duidelijker.De energierekening werd in de afgelopen tien jaar verdubbeld, terwijl de mogelijkheden om zelf energie te produceren enorm toenam.  Het is tijd om over te stappen naar een nieuw stelsel van energieopwekking, -opslag.en -gebruik.

Een probleem

De ministeries van Economische Zaken en Financiën proberen het probleem op te lossen door op dezelfde manier te denken als waardoor het probleem is veroorzaakt. Behoud van de inkomsten via de energiebelasting staat bovenaan.

                                                                                images.jpeg

De coöperatieve energiesector loopt al behoorlijk lang tegen de beperkingen op van de Elektriciteitswet uit 1998. Het ministerie van EZK bereidt een Energiewet 1.0 voor die de bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet moet vervangen. Eén van de verbeterpunten is het idee om aansluittarieven los te koppelen van de werkelijke technische aansluiting, gekoppeld aan een flat fee per MW of aan het uit de SDE+ halen van de netinpassing. Eerlijke kostenverdeling gaat dan samen met efficiënter werken van de netbeheerders.

Niet iedereen is in staat hun woningen energieneutraal te krijgen. Initiatiefnemers om coöperatief duurzame energie op te wekken, op te slaan en te leveren worden vaak de pas afgesneden. Er is te weinig ruimte om pilots op te starten die laten zien hoe het anders kan.

Het initiatief de ‘Sunny Economie’ is een geheel andere filosofie. Het is een praktische werkwijze om het idee van een circulaire, regeneratieve economie in de praktijk toe te passen. Niet alleen de energietransitie, maar ook de gevolgen voor de sociale gemeenschap en de natuurlijke omgeving van de mens,worden hierin meegenomen. 

Lees ook:

Salderingsregeling?                      

Heeft Jan Rotmans gelijk, of de evolutie?        

Wat is de blauwe economie?